Nawigacja

Cyganek Jolanta

Moje przedmioty: wychowanie fizyczne

PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST Z POMOCĄ

PROGRAMU NAUCZANIA

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA OŚMIOLETNIEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Aktywność fizyczna i zdrowie

Krzysztof Warchoł


 

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

KLASA IV -VIII

 

 Założenia ogólne

 

1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły.

2. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i

kompetencji społecznych w procesie szkolnego wychowania fizycznego.

3. Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

4. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek ucznia, wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego.

5. Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za dodatkową aktywność ucznia, np. udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach pozaszkolnych, konkursach plastycznych i literackich o tematyce sportowej,wyjazdach na basen itp.

6. Podniesienie oceny z wychowania fizycznego na koniec I semestru lub roku szkolnego może być tylko o jeden stopień.

7. Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel wystawia dwa razy w roku szkolnym – na koniec pierwszego i drugiego semestru.

8. Szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem motywującym młodzież do aktywności fizycznej w wymiarze teraźniejszym i przyszłościowym.

9. Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec semestru lub roku szkolnego następuje wskutek negatywnej postawy ucznia, np. częste braki stroju, niesystematyczne ćwiczenie, sporadyczne uczestniczenie  w sprawdzianach kontrolno-oceniających, brak właściwego zaangażowania w czasie poszczególnych lekcji, niski poziom kultury osobistej itp.

10. Ocena może być obniżona o jeden stopień.

11. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,na czas określony w tej opinii [Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r.]

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania na okres uniemożliwiający wystawienie oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny nauczyciel wychowania fizycznego wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona” [Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r.].

13. Uczeń, który opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku szkolnego.

14. Rada pedagogiczna szkoły, w której uczeń opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, może ustalić dla ucznia egzamin klasyfikacyjny.

15. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne (umiejętności ruchowe), które były przedmiotem nauczania w trakcie semestru lub roku szkolnego.

16. Oceny cząstkowe za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych będą realizowane według następującej skali ocen:

1- niedostateczny

2 – dopuszczający

3 – dostateczny

4 – dobry

5 – bardzo dobry

6 – celujący

1. Zwolnienia lekarskie nie powodują obniżenia oceny za nieodpowiednią postawę ucznia, kompetencje społeczne oraz systematyczny udział w lekcjach.

2. Wszystkie oceny cząstkowe podlegają poprawie w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

3. Ocena poprawiona jest oceną ostateczną.

4. Uczeń ma prawo wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich możliwości, np. obniżona wysokość przyrządu.

5. Po dłuższej absencji chorobowej lub innej związanej, np. z sytuacją rodzinną, uczeń nie ma obowiązku zaliczenia programu, który był realizowany w tym okresie.

6. Sytuacja wymieniona w punkcie 5 nie powoduje obniżenia ocen

 

 Wymagania szczegółowe

 

Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej

 

W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące

obszary aktywności ucznia:

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,

3) sprawność fizyczną (kontrola):

siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w

czasie 30 s [według MTSF],

gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF],

pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Próba Ruffiera.

4) umiejętności ruchowe:

gimnastyka:

‒ przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

‒ układ gimnastyczny według własnej inwencji (postawa zasadnicza, przysiad podparty, przewrót w przód, klęk podparty, leżenie przewrotne),

minipiłka nożna:

‒ prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy prawą lub lewą nogą,

‒ uderzenie piłki na bramkę wewnętrzną częścią stopy,

minikoszykówka:

‒ kozłowanie piłki w marszu lub biegu po prostej ze zmianą ręki kozłującej,

‒ podania oburącz sprzed klatki piersiowej w marszu,

minipiłka ręczna:

‒ rzut na bramkę jednorącz z kilku kroków marszu,

‒ podanie jednorącz półgórne w marszu,

minipiłka siatkowa:

‒odbicie piłki sposobem oburącz górnym po własnym podrzucie,

pływanie

- podstawy stylu kraula i grzbietu

5) wiadomości:

uczeń zna podstawowe przepisy minigier zespołowych (odpowiedzi

ustne lub pisemny test),

uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie sprawności fizycznej i

rozwoju fizycznego (odpowiedzi ustne lub sprawdzian pisemny),

uczeń zna wszystkie próby ISF K. Zuchory, potrafi je samodzielnie

przeprowadzić oraz indywidualnie interpretuje własny wynik.

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej:

uczeń wymienia normy aktywności fizycznej dla swojego wieku.

uczeń zna nową piramidę żywienia.

 

 Wymagania szczegółowe w klasie V szkoły podstawowej

 

W klasie V szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące

obszary aktywności ucznia:

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,

3) sprawność fizyczną (kontrola):

siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF],

gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF],

pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera.

uczeń wykonuje próby ISF K. Zuchory

4) umiejętności ruchowe:

gimnastyka:

‒ przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

‒ podpór łukiem leżąc tyłem „mostek”,

minipiłka nożna:

‒ prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą lub lewą nogą,

‒ uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po kilku krokach rozbiegu (piłka jest nieruchoma),

minikoszykówka:

‒ kozłowanie piłki w biegu ze zmianą ręki kozłującej i kierunku poruszania się,

‒ rzut do kosza z dwutaktu (dwutakt z miejsca bez kozłowania piłki),

minipiłka ręczna:

‒ rzut na bramkę z biegu,

‒ podanie jednorącz półgórne w biegu,

minipiłka siatkowa:

‒ odbicie piłki sposobem oburącz górnym w parach,

‒ zagrywka sposobem dolnym z 3–4 m od siatki,

5) wiadomości:

uczeń zna podstawowe przepisy minigier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny test),

uczeń potrafi wyjaśnić i scharakteryzować pojęcie zdrowia według WHO (odpowiedzi ustne lub sprawdzian pisemny),

uczeń zna Test Coopera, potrafi go samodzielnie przeprowadzić oraz indywidualnie interpretuje własny wynik.

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej:

uczeń wymienia pozytywne mierniki zdrowia,

uczeń zna zasady hartowania.

 

Wymagania szczegółowe w klasie VI szkoły podstawowej

 

W klasie VI szkoły podstawowej kontrolujemy i

oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,

3) sprawność fizyczną (kontrola):

siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF],

gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF],

pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera.

uczeń wykonuje próby ISF K. Zuchory

4) umiejętności ruchowe:

gimnastyka:

‒ stanie na rękach przy drabinkach,

‒ przewrót w przód z marszu do przysiadu podpartego,

minipiłka nożna:

‒ prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą lub lewą nogą ze zmianą tempa i kierunku poruszania się,

‒ uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po kilku krokach rozbiegu (piłka jest dogrywana od współćwiczącego),

‒minikoszykówka:

‒podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem w biegu,

‒ rzut do kosza z dwutaktu z biegu,

minipiłka ręczna:

‒ rzut na bramkę z biegu po podaniu od współćwiczącego,

‒ podanie jednorącz półgórne w biegu ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się,

minipiłka siatkowa:

‒ odbicie piłki sposobem oburącz dolnym w parach,

‒ zagrywka sposobem dolnym z 4–5 m od siatki,

5) wiadomości:

uczeń zna podstawowe przepisy minigier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny test),

uczeń wymienia podstawowe zasady korzystania ze sprzętu sportowego (odpowiedzi ustne lub sprawdzian pisemny),

uczeń zna zasady i metody hartowania organizmu.

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej:

uczeń wymienia negatywne mierniki zdrowia,

uczeń zna przyczyny otyłości

 

Wymagania szczegółowe w klasie VII szkoły podstawowej

 

W klasie VII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące

obszary aktywności ucznia:

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,

3) sprawność fizyczną (kontrola):

siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF],

gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF],

skok w dal z miejsca [według MTSF],

bieg ze startu wysokiego na 60 m [według MTSF],

bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków [według MTSF],

pomiar siły względnej [według MTSF]:

‒ zwis na ugiętych rękach – dziewczęta,

‒ podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy,

biegi przedłużone [według MTSF]:

‒ na dystansie 600 m – dziewczęta,

‒ na dystansie 1000 m – chłopcy,

pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera.

uczeń wykonuje próby ISF K. Zuchory

4) umiejętności ruchowe:

gimnastyka:

‒ stanie na rękach przy drabinkach,

‒ łączone formy przewrotów w przód i w tył,

‒ skok kuczny przez 4 części skrzyni

piłka nożna:

‒ zwód pojedynczy przodem bez piłki i uderzenie na bramkę prostym podbiciem lub wewnętrzną częścią stopy,

‒ prowadzenie piłki ze zmianą kierunku poruszania się i nogi prowadzącej,

koszykówka:

‒ zwód pojedynczy przodem bez piłki i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu od współćwiczącego,

‒ podania oburącz sprzed klatki piersiowej ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się,

piłka ręczna:

‒ rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem bez piłki i podaniu od współćwiczącego,

‒ poruszanie się w obronie (w strefie),

piłka siatkowa:

‒ łączone odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach,

‒ zagrywka sposobem dolnym z 5–6 m od siatki,

5) wiadomości:

uczeń zna podstawowe przepisy gier zespołowych (odpowiedzi ustne lub pisemny test),

uczeń oblicza wskaźnik BMI i interpretuje własny wynik za pomocą siatki centylowej (odpowiedzi ustne),

uczeń wymienia pozytywne mierniki zdrowia (odpowiedzi ustne lub pisemny test).

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej:

uczeń wymienia zagrożenia wynikające ze stosowania substancji psychoaktywnych,

uczeń potrafi scharakteryzować prawidłową postawę ciał

 

Wymagania szczegółowe w klasie VIII szkoły podstawowej

 

W klasie VIII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

1) postawę ucznia i jego kompetencje społeczne,

2) systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,

3) sprawność fizyczną (kontrola):

siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s [według MTSF],

gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia [według MTSF],

skok w dal z miejsca [według MTSF],

bieg ze startu wysokiego na 50 m [według MTSF],

bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków [według MTSF],

pomiar siły względnej [według MTSF]:

‒ zwis na ugiętych rękach – dziewczęta,

‒ podciąganie w zwisie na drążku – chłopcy,

biegi przedłużone [według MTSF]:

‒ na dystansie 800 m – dziewczęta,

‒ na dystansie 1000 m – chłopcy,

pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – Test Coopera [opis i kryteria w aneksie],

uczeń wykonuje próby ISF K. Zuchory

4) umiejętności ruchowe:

gimnastyka:

‒ przerzut bokiem,

‒ „piramida” dwójkowa,

piłka nożna:

‒ zwód pojedynczy przodem piłką i uderzenie na bramkę prostym podbiciem lub wewnętrzną częścią stopy,

‒ prowadzenie piłki ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się,

‒koszykówka:

‒ zwód pojedynczy przodem piłką i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu od współćwiczącego,

‒ podania oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się,

piłka ręczna:

‒ rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem piłką i podaniu od współćwiczącego,

‒ poruszanie się w obronie „każdy swego”,

piłka siatkowa:

‒ wystawienie piłki sposobem oburącz górnym,

‒ zagrywka sposobem dolnym z 6 m od siatki,

5) wiadomości:

wymienia przyczyny i skutki otyłości, zagrożenia wynikające z nadmiernego odchudzania się, stosowania sterydów i innych

substancji wspomagających negatywnie proces treningowy

zna współczesne aplikacje internetowe i urządzenia elektroniczne do oceny własnej aktywności fizycznej,

wymienia korzyści dla zdrowia wynikające z systematycznej aktywności fizycznej

5a) wiadomości z edukacji zdrowotnej:

uczeń wymienia pozytywne czynniki zdrowia,

uczeń zna zagrożenia wynikające z anoreksji.

 

 

Szczegółowe kryteria oceny półrocznej lub rocznej

z wychowania fizycznego

 1. Ocena celująca

Ocenę celującą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

 1. postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 5 kryteriów):
 • jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy
 • nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,
 • charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej,
 • używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,
 • bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej
 • reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie powiatu, rejonu, województwa lub w zawodach ogólnopolskich,
 • systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
 • jest aktywny w trakcie zajęć z edukacji zdrowotnej; uprawia dyscypliny lub konkurencje sportowe w innych klubach lub sekcjach sportowych, podejmuje dowolne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym
 1. systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 5 kryteriów)
 • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 95–100% zajęć,
 • w sposób ponad bardzo dobry wykonuje wszystkie ćwiczenia w czasie lekcji,
 • wzorowo pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,
 • pokazuje i demonstruje większość umiejętności ruchowych,
 • prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące bardzo po-prawnie pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przy-gotować się do wybranego fragmentu zajęć,
 • umie samodzielnie przygotować miejsce ćwiczeń,
 • w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,
 • poczuwa się do współodpowiedzialności za stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły
 1. sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 5 kryteriów)
 • zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,
 • samodzielnie zabiega o poprawę lub uzupełnienie próby sprawnościowej, w której nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,
 • uzyskuje bardzo znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego,
 • dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,
 • oblicza wskaźnik BMI,
 • podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej
 1. aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 5 kryteriów)
 • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych bez jakichkolwiek błędów technicznych lub taktycznych,
 • ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,
 • wykonanie zadania ruchowego przez ucznia może być zawsze przykładem i wzorem do naśladowania dla innych ćwiczących,
 • potrafi wykonać ćwiczenie o znacznym stopniu trudności,
 • wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie, ale i efektywnie, np. trafia do bramki, rzuca celnie do kosza,
 • stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie zawodów i rozgrywek sportowych,
 • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia w sposób znaczący wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;
 1. wiadomości (spełnia co najmniej 3 kryteria):
 • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub celującą,
 • stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego,
 • posiada rozległą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,
 • wykazuje się dużym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za granicą.
 • ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej
 1.  Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

   a ) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 4 kryteria):

 • jest zawsze przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale sporadycznie nie bierze udziału w lekcjach z różnych powodów,
 • nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,
 • charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej,
 • używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,
 • chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej
 • reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie miejskim lub gminnym,
 • niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
 • niekiedy podejmuje indywidualne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym,
 • jest aktywny w trakcie zajęć z edukacji zdrowotnej

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 4 kryteria)

 • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 90–94 % zajęć,
 • w sposób  bardzo dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,
 • bardzo dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,
 • pokazuje i demonstruje niektóre umiejętności ruchowych,
 • prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć,
 • umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczącego przygotować miejsce ćwiczeń,
 • stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,
 • stara się dbać o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły
 1. sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 4 kryteria)
 • zalicza prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,
 • poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za namową nauczyciela,
 • uzyskuje znaczny postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego,
 • dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,
 • oblicza wskaźnik BMI,
 • czasami podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej
 1. aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 4 kryteria)
 • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami technicznymi lub taktycznymi,
 • wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale nie zawsze efektywnie, np. sporadycznie trafia do bramki czy rzuca celnie do kosza,
 • wykonanie zadania ruchowego przez ucznia może być zawsze przykładem i wzorem do naśladowania dla innych ćwiczących,
 • stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie gry właściwej, w trakcie zajęć,
 • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;
 1. wiadomości (spełnia co najmniej 2 kryteria):
 • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub dobrą
 • stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego,
 • posiada bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,
 • wykazuje się bardzo dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wy-darzeń sportowych w kraju i za granicą
 • ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej
 1. Ocena dobra

Ocenę dobrą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

 1. postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 3 kryteria):
 • jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale zdarza mu się nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów,
 • nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,
 • charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej,
 • nie zawsze używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,
 • sporadycznie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej,
 • bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych,
 • nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 • raczej nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym,
 • jest aktywny w trakcie zajęć z edukacji zdrowotnej;
 1. systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 3 kryteria)
 • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 85–89% zajęć,
 • w sposób dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,
 • dobrze pełni funkcję lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,
 • nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych,
 • prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące w miarę poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, ale często to przygotowanie wymaga dodatkowych uwag i zaleceń nauczyciela,
 • umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń,
 •  nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego,
 • dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, ale aktywność ta wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia
 1. sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 3 kryteria):
 • zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w pro-gramie nauczania,
 • wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dobrą,
 • poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe, w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych za wyraźną namową nauczyciela,
 • uzyskuje niewielki postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego,
 • dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,
 • oblicza wskaźnik BMI,
 • raczej nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej;
 1. aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 3 kryteria)
 • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z nie-wielkimi błędami technicznymi lub taktycznymi,
 • wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,
 • potrafi wykonywać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności,
 • wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki czy nie rzuca celnie do kosza,
 • nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub szkolnej,
 • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;
 1. wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium
 • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dobrą,
 • stosuje przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego,
 • posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego
 • wykazuje się dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za granicą,
 • ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej
 1. Ocena dostateczna

Ocenę dostateczną na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

 1. postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 2 kryteria):
 • jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale często mu się zdarza nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów,
 • nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,
 • charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej,
 • często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły,
 • nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej,
 • nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych,
 • nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 • nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym
 1. systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 2 kryteria):
 • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 80–84% zajęć,
 • w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,
 • nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny
 • nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych
 • nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć
 • umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń,
 • często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego
 • dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, ale aktywność ta wymaga zawsze dodatkowej interwencji wychowawczej prowadzącego zajęcia
 1. sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 2 kryteria)
 • zalicza tylko niektóre testy i próby sprawnościowe ujęte w pro-gramie nauczania,
 • wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dostateczną,
 • nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,
 • nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,
 • nie oblicza wskaźnika BMI,
 • nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego,
 • nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej;
 1. aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 2 kryteria
 • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z dużymi błędami technicznymi lub taktycznymi,
 • wykonuje ćwiczenia prawie zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,
 • potrafi wykonywać ćwiczenia o niskim stopniu trudności,
 • wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki, nie rzuca celnie do kosza,
 • nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub szkolnej,
 • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;
 1. wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium)
 • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dostateczną
 • stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego,
 • posiada dostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,
 • wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku lokalnym i kraju.

 

 1. Ocena dopuszczająca

Ocenę dopuszczającą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

 • postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 1 kryterium):
 • bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju,
 • często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,
 • charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej,
 •  bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz w stosunku do nauczyciela czy innych pracowników szkoły
 • nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej,
 • nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych,
 • nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 • nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym;
 • systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 1 kryterium):
 • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 70–79% zajęć,
 • w sposób nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji,
 • nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,
 • nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych
 • nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć
 • umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń,
 • bardzo często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a zachowanie ucznia na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu współćwiczących,
 • nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły;
 • sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 1 kryterium):
 • zalicza tylko pojedyncze testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania,
 • nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,
 • nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego,
 • nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego,
 • nie oblicza wskaźnika BMI,
 • nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej
 • aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 1 kryterium
 • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z rażącymi błędami technicznymi lub taktycznymi,
 • wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,
 • potrafi wykonywać ćwiczenia o bardzo niskim stopniu trudności,
 • wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki czy nie rzuca celnie do kosza,
 • nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub szkolnej
 • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;
 • wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium
 • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dopuszczającą,
 • stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego
 • posiada niewielką wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,
 • wykazuje się niskim zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku lokalnym i kraju

 

 1. Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie:

 1. postawy i kompetencji społecznych:
 • prawie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju,
 • bardzo często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych,
 • charakteryzuje się bardzo niskim poziomem kultury osobistej,
 • zachowuje się wulgarnie w stosunku do nauczyciela oraz innych pracowników szkoły,
 • nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej
 • nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych,
 • nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym;
 1. systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć:
 • w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy poniżej 70% obowiązkowych zajęć,
 • w sposób bardzo nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w cza-sie lekcji,
 • nie pełni funkcji lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny,
 • nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych,
 • nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć,
 • nigdy nie przygotowuje miejsca ćwiczeń,
 • nigdy nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, a zachowanie ucznia na lekcji zawsze zagraża zdrowiu, a nawet życiu współćwiczących,
 • nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów i obiektów sportowych szkoły, a nawet często je niszczy i dewastuje
 1. sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego
 • nie zalicza większości testów i prób sprawnościowych ujętych w programie nauczania,
 • nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych, w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych,
 • nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego,
 • nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej;
 1. aktywności fizycznej
 • zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z bardzo rażącymi błędami technicznymi lub taktycznymi,
 • wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych,
 • nie potrafi wykonywać ćwiczeń nawet o bardzo niskim stopniu trudności,
 • wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, np. nie trafia do bramki, nie rzuca celnie do kosza,
 • nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej lub szkolnej,
 • stopień opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli;
 1. wiadomości:
 • zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę niedostateczną,
 • stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego,
 • posiada niedostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego,
 • wykazuje się niedostatecznym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w środowisku lokalnym i kraju.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Zwolnienia lekarskie nie powodują obniżenia oceny za nieodpowiednią postawę ucznia, kompetencje społeczne oraz systematyczny udział w lekcjach.

2. Wszystkie oceny cząstkowe podlegają poprawie w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

3. Ocena poprawiona jest oceną ostateczną.

4. Uczeń ma prawo wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich możliwości, np. obniżona wysokość przyrządu.

5. Po dłuższej absencji chorobowej lub innej związanej, np. z sytuacją rodzinną, uczeń nie ma obowiązku zaliczenia programu, który był realizowany w tym okresie.

6. Sytuacja wymieniona w punkcie 5 nie powoduje obniżenia ocen

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250

Galeria zdjęć