Nawigacja

Anna Jaśkowiec

Witam na mojej stronie!

Program_nauczania_jezyka_angielskiego_dla_klas_IV-VIII(2).pdf

 

KRYTERIA   OCENIANIA  NA PODSTAWIE  PODRĘCZNIKÓW  WYDAWNICTWA  PEARSON:

KLASA  8:PZO_Repetytorium_osmoklasisty__1__(1).doc

KLASA 7:English_Class_A2plus_PW.docx

KLASA 6:English_Class_A2_90h_PZO.doc

KLASA 5: English_Class_A1plus_PZO_(1)(1).doc

 

PLAN  PRACY WYCHOWAWCY  KLASOWEGO-KL.IV-VIII-OK_(1).pdf

 

WYMAGANIA   EDUKACYJNE  JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS.PROF. JÓZEFA TISCHNERA W TRZEMEŚNI
ROK SZKOLNY 2023/2024

Uczniowie oceniani są za: 
-    pisemne sprawdziany wiadomości 
-    kartkówki 
-    wypowiedzi ustne 
-    wypowiedzi pisemne 
-    osiągnięcia w konkursach języka angielskiego 
-    prezentacje 
-    projekty językowe 
-    czytanie na głos 
Procentowa skala oceniania:  
100 - 96 %     celujący 
95 - 93 %     bardzo dobry + 
92 - 85 %     bardzo dobry 
84 - 82 %     bardzo dobry - 
81 - 80 %     dobry + 
79 - 75 %     dobry 
74 - 72 %     dobry - 
71 – 52%     dostateczny + 

52 – 43 %     dopuszczający 
 
43 - 0 %     niedostateczna 
 
Pisemne sprawdziany wiadomości 
-    są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej 
-    pisemne sprawdziany są przeprowadzane pod koniec każdego działu po uprzednim powtórzeniu materiału i trwają całą lekcję 
-    są obowiązkowe - uczeń, który opuścił sprawdzian zobowiązany jest napisać go w terminie do dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły lub w terminie ustalonym z nauczycielem; jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel sprawdzi wiedzę ucznia z zakresu zaległego sprawdzianu w dogodnym dla nauczyciela terminie – uczeń taki traci przywilej przygotowania się do sprawdzianu 
-    zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania do lekcji nie zwalnia go z pisania sprawdzianu 
-    do poprawy sprawdzianu można przystąpić tylko raz 
-    uczeń zobowiązany jest poprawić ocenę niedostateczną , w przypadku oceny dopuszczającej lub wyższej dostatecznej decyzja o poprawie należy do ucznia: w sytuacji otrzymania z poprawy oceny gorszej niż dostateczna jest ona wpisywana do dziennika i uwzględniania przy wystawianiu ocen 
-    sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela i udostępniane uczniowi oraz jego rodzicom lub opiekunom prawnym do końca roku szkolnego w trakcie konsultacji lub w innym dogodnym dla stron terminie 
-    sprawdziany nie są oddawane uczniom do domu  
-    informacja zwrotna dla ucznia dotycząca popełnionych błędów oraz wskazówki do dalszej pracy są udzielane ustnie w trakcie lekcji, na której omawiane są wyniki sprawdzianu lub podczas konsultacji Kartkówki 
-    obejmują materiał co najwyżej z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych i nie muszą być zapowiedziane; trwają one 10-15 minut (nauczyciel dopuszcza możliwość zmiany skali oceniania) 

-    uczeń zobowiązany jest poprawić ocenę niedostateczną (tylko raz),  w przypadku oceny dostatecznej decyzja o poprawie należy do ucznia: w sytuacji otrzymania z poprawy oceny gorszej niż dostateczna jest ona wpisywana do dziennika i uwzględniana przy wystawianiu ocen 

-    kartkówki mogą być oddawane uczniom do domu 
-    informacja zwrotna dla ucznia dotycząca popełnionych błędów oraz wskazówki do dalszej pracy są udzielane  ustnie w trakcie lekcji, na której omawiane są wyniki kartkówki lub podczas konsultacji

Nieobecności 
Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji ma obowiązek przygotować się do zajęć we własnym zakresie, uzupełnić notatki oraz odrobić zadanie domowe. Wyjątek stanowi przypadek, gdy uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą (tydzień lub dłużej). W przypadku takiej nieobecności uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnej lub pisemnej przez tydzień oraz ustala  z nauczycielem indywidualnie termin sprawdzenia jego wiadomości. Uczeń ma prawo do skorzystania  z pomocy nauczyciela w ramach ustalonych godzin konsultacyjnych. 
 
Nieprzygotowania i braki zadań 
Uczeń ma obowiązek być przygotowany do każdej lekcji. Musi posiadać w czasie lekcji zeszyt, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, których brak jest traktowany jak nieprzygotowanie do lekcji. Zeszyt przedmiotowy musi być prowadzony starannie i sumiennie. 
Nieprzygotowanie oznacza brak zeszytu, brak podręcznika, brak zeszytu ćwiczeń lub brak materiałów skserowanych przez nauczyciela. Fakt ten należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji.  
Trzy razy w ciągu semestru uczeń ma prawo do zgłoszenia braku zadania. Brak zadania oznacza nieposiadanie zadania zadanego na poprzedniej lekcji, nie dotyczy prac pisemnych zadanych wcześniej. Uczeń, który nie odrobił zadania ma obowiązek nadrobienia zaległości na kolejną godzinę lekcyjną.  
Oceny semestralne i końcoworoczne 
Oceny semestralne i końcoworoczne są wystawiane na podstawie ocen cząstkowych ale nie muszą być średnią tych ocen. 
 
 
Tryb uzyskania oceny końcoworocznej wyższej niż proponowana  
Uczeń może ubiegać się o ocenę końcową wyższą niż proponowana po spełnieniu kryteriów zawartych  w Statucie Szkoły. Nauczyciel decyduje o sposobie, w jaki można taką ocenę uzyskać, m.in. poprzez  

-    poprzez formę prezentacji na temat zadany przez nauczyciela, 
-    poprzez opracowanie i przedstawienie artykułu bądź książki anglojęzycznej lub 
-    poprzez inną formę zadaną przed nauczyciela. 
Duże znaczenie ma również postawa ucznia podczas całego semestru: zaangażowanie na lekcjach  i  sumienne przykładanie się do obowiązków. 
 
II. WYMAGANIA EDUKACYJNE DOTYCZĄCE UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI  W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ 
OCENA CELUJĄCA 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
a)    opanował w 100% wymagania edukacyjne określone podstawą programową, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 
b)    bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach z języka angielskiego i otrzymuje w nich dobre wyniki 
c)    przygotowuje nieobowiązkowe prezentacje 
d)    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych wynikających z programu nauczania, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania 
 
Wymagania szczegółowe 
w zakresie rozumienia ze słuchu (Listening) uczeń powinien: 
-    rozumieć proste wypowiedzi wypowiadane językiem standardowym przez rodzimych użytkowników języka 
-    domyślać się kontekstu znaczenia nieznanych słów w zakresie mówienia (Speaking) uczeń powinien: 
-    formułować płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy 
-    znać zasady fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi w zakresie rozumienia tekstu pisanego (czytanego) (Reading) uczeń powinien: 
-    rozumieć fragmenty tekstu z życia codziennego i umieć wyłonić z niego najważniejsze informacje w zakresie pisania (Writing) uczeń powinien: 
-    prawidłowo stosować zasady ortografii i interpunkcji 
-    estetycznie prowadzić zeszyt 
-    prace klasowe, sprawdziany realizujące dodatkowe trudności wykonywać bezbłędnie 
 
OCENA BARDZO DOBRA 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a)    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania 
b)    sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne  i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania ćwiczeń Wymagania szczegółowe 
w zakresie rozumienia ze słuchu (Listening) uczeń powinien: 
-    rozumieć ogólny sens sytuacji komunikacyjnych 
-    rozumieć proste, nieskomplikowane wypowiedzi kierowane bezpośrednio do niego przez nauczyciela 
-    rozumieć proste polecenia nauczyciela związane z życiem klasy 
-    rozumieć krótkie pytania i stwierdzenia związane z jego zainteresowaniami 
-    rozumieć ogólny sens prostego dialogu lub potrafić wybrać z niego niektóre informacje w zakresie mówienia (Speaking) uczeń powinien: 
-    udzielać prostych krótkich odpowiedzi na zadane pytania 
-    poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego 
-    komunikować się przy pomocy pojedynczych słów i krótkich zwrotów w znanych mu sytuacjach 
-    opisywać w bardzo prosty sposób przedmioty i ludzi - używać prostych zwrotów dotyczących działania w klasie w zakresie rozumienia tekstu pisanego (czytanego) (Reading) uczeń powinien: 
-    rozumieć ogólny sens dłuższego (ok. 80 słów) tekstu pisanego dostosowanego do jego poziomu i odpowiadającego jego zainteresowaniom 
-    rozumieć łatwe polecenia pisemne 
-    rozumieć fragmenty tekstu z życia codziennego (napisy, ogłoszenia) w zakresie pisania (Writing) uczeń powinien: 
-    dbać o estetykę zeszytu 
-    dostrzegać różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu 
-    odpowiedzieć na zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 
-    samodzielnie zapisać pojedyncze znane mu słowa lub krótki tekst (może popełnić błędy w pisowni) 
 
 
 
OCENA DOBRA 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a)    nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie    przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym 
b)    poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 
 
Wymagania szczegółowe 
w zakresie rozumienia ze słuchu (Listening) uczeń powinien: 
-    rozumieć ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych 
-    rozumieć proste, nieskomplikowane wypowiedzi kierowane bezpośrednio do niego przez nauczyciela 
-    rozumieć proste polecenia nauczyciela związane z życiem klasy, często poparte gestem 
-    rozumie krótkie pytania i stwierdzenia związane z jego zainteresowaniami, uzupełnione gestem lub 
ilustracją 
-    rozumieć ogólny sens prostego dialogu opartego na wcześniej poznanym wzorze w zakresie mówienia (Speaking) uczeń powinien: 
-    zadawać proste, niespójne pytania i formułować krótkie, niespójne wypowiedzi 
-    wyrazić własne zdanie na określony temat, popełniając błędy w wypowiedzi 
-    udzielać prostych, krótkich odpowiedzi na zadane pytania 
-    poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego 
-    komunikować się przy pomocy pojedynczych słów i prostych krótkich zwrotów w znanych mu sytuacjach w zakresie rozumienia tekstu pisanego (czytanego) (Reading) uczeń powinien: 
-    rozumieć łatwe polecenia pisemne 
-    umieć wyszukiwać w tekstach interesujące go informacje 
-    rozumieć ogólny sens dłuższego (ok. 50 słów) tekstu pisanego dostosowanego do jego poziomu    i odpowiadającego jego zainteresowaniom 
-    odpowiedzieć na proste, zawarte w ćwiczeniach polecenia w zakresie pisania (Writing) uczeń powinien: 
-    prawidłowo napisać krótki tekst 
-    poprawnie przepisać słowa i zwroty z tablicy lub podręcznika 
-    wpisać brakujące słowa do otrzymanych tekstów (może popełniać błędy w pisowni) 
 
 
 
 
OCENA DOSTATECZNA 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a)    opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym    wymagań zawartych w minimum programowym 
b)    rozwiązuje     typowe     zadania     teoretyczne     lub     praktyczne     o     średnim     stopniu     trudności 
 
Wymagania szczegółowe 
w zakresie rozumienia ze słuchu (Listening) uczeń powinien: 
-    rozumieć ogólny sens prostych, nieskomplikowanych wypowiedzi kierowanych do niego powoli i wyraźnie  przez nauczyciela w zakresie mówienia (Speaking) uczeń powinien: 
-    udzielać przy pomocy nauczyciela prostych i nieskomplikowanych odpowiedzi na pytania 
-    komunikować się przy pomocy pojedynczych słów 
-    w zakresie rozumienia tekstu pisanego (czytanego) (Reading) uczeń powinien: 
-    rozumieć sens prostych tekstów często z pomocą słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego 
-    rozumieć ogólny sens dłuższego (ok. 20 słów) tekstu pisanego dostosowanego do jego poziomu    i odpowiadającego jego zainteresowaniom w zakresie pisania (Writing) uczeń powinien: 
-    napisać krótki tekst popełniając niewielkie błędy w pisowni 
-    popełniając błędy odpowiedzieć na zawarte w ćwiczeniach proste polecenia 
-    poprawnie przepisać proste krótkie słowa z tablicy lub podręcznika 
 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
a)    ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale takie braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki 
b)    rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 
 
Wymagania szczegółowe 
w zakresie rozumienia ze słuchu (Listening) uczeń powinien 
-    rozumieć ogólny sens prostych, nieskomplikowanych i krótkich wypowiedzi kierowanych do niego powoli  i wyraźnie przez nauczyciela w zakresie mówienia (Speaking) uczeń powinien: 
-    udzielać przy pomocy nauczyciela prostych i krótkich odpowiedzi, które mogą być chaotyczne i niespójne w zakresie rozumienia tekstu pisanego (czytanego) (Reading) uczeń powinien: 
-    rozumieć sens prostych słów często z pomocą słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego    i nauczyciela 
-    rozumieć ogólny sens (ok. 10 słów) tekstu pisanego dostosowanego do jego poziomu i odpowiadającego jego zainteresowaniom 
-    w zakresie pisania (Writing) uczeń powinien: 
-    napisać proste krótkie słowa popełniając błędy w pisowni 
-    przy pomocy nauczyciela odpowiedzieć na zawarte w ćwiczeniach proste polecenia 
 
OCENA NIEDOSTATECZNA 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a)    nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 
b)    nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności 
c)    nie opanował minimum programu ustalonego w części dla oceny dopuszczającej 
 
ZESPÓŁ ANGLISTÓW : 
Anna Jaśkowiec 
Joanna Pieron
Beata Kosela-Cwierz
 

 

Kontakt

Sala: 19
E-mail: annajaskowiec.75@wp.pl
Telefon:

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
    Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
    32-425 Trzemeśnia 250

Galeria zdjęć