Nawigacja

Fizyka Informatyka Technika

Ireneusz Szczepaniak

Fizyka

FIZYKA - to najłatwiejszy przedmiot w szkole.

Nie trzeba się uczyć na pamięć! WYSTARCZY ZROZUMIEĆ!!!

Do przedmiotu wymagam: zeszytu (wystarczy 32 kartki) w kratkę, długopisu, ołówka i kolorków do robienia notatek.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane:

1.  ustnie (pytania powtórkowe z poprzedniej lekcji),

2.  pisemnie (kartkówki - do 15 min. i sprawdziany - cała lekcja),

3.  praktycznie (np. w trakcie wykonywania doświadczeń, dialogu ucznia z nauczycielem w czasie zajęć itp.)

Na ocenę klasyfikacyjną mają również wpływ: aktywność na lekcji i zaangażowanie w naukę.

Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych!

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej: - zgodne z zapisami w statucie szkoły.

Uczeń chcący podwyższyć przewidywaną ocenę klasyfikacyjną, powinien wykazać się umiejętnościami określonymi w wymaganiach na oczekiwaną ocenę w zakresie tych elementów oceny, z których jego osiągnięcia nie spełniały wymagań.

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. 7

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. 8

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
    Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
    32-425 Trzemeśnia 250

Galeria zdjęć