Nawigacja

Rok szkolny 2023/2024 Rok szkolny 2022/2023 Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2019/2020

Zarządzenia dyrektora

Rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr  19/2021/2022

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 16.03.2022 r.

 

 

w sprawie:

Organizacji pracy w dniu 18 marca 2022 r. /piątek/ - Dzień Patrona Szkoły.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2021 poz.1082 tekst jednolity z dnia 17.06.2021 r. z późniejszymi zmianami./

 

zarządzam:

 

 1. Dzień 18 marca 2022 r./piątek/ jest Świętem Szkoły - organizacja pracy szkoły będzie przebiegała zgodnie z podanym harmonogramem:
  1. Klasy I-III przychodzą na godzinę 800;
  2. Klasy IV-VIII przychodzą do szkoły na godzinę 845 i spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych (wychowawca sprawdza obecność);
  3.  Dzień Patrona Szkoły rozpoczyna się Maszą Świętą o godzinie 900, uczniowie udają się z wychowawcami całością klasy do kościoła;
  4. Uroczysty Apel około 955
  5. Po apelu:
   1. klasy I-III zajęcia z wychowawcą,
   2. klasy IV-VIII - Konkursu o Patronie Szkoły na sali gimnastycznej.
  6. Klasy IV-VIII po konkursie zajęcia z wychowawcami;
  7. Obiad:
   1. klasy I-III               godzina 1130,
   2. klasy IV-VIII         godzina 1230.
 2. Zajęcia w tym dniu trwają do czasu obiadu.
 3. Świetlica szkolna pracuję normalnym trybem od godziny 700 do godziny 1600.
 4. Zgodnie z zapisem § 56 ust. 5 Statutu Szkoły - W dniach uroczystości szkolnych uczniowie obowiązani są do noszenia odświętnego stroju: dziewczęta - biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, sukienka lub eleganckie spodnie; chłopcy – garnitur lub biała koszula i granatowe lub czarna spodnie.

 

 

Zarządzenie Nr 18/2021/2022

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 27.01.2022 r.

w sprawie:

zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na nauczanie hybrydowe dniach od 31.01.2022 do 27.02.2022 r.

 

na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /Dz. U. z 2022 poz. 186 z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

zarządzam:

 

 1. Od dnia 301.2022 r. do 27.02.2022 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy stacjonarnej na hybrydową ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
 2. Uczniowie klas I-IV pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.
 3. Uczniowie klas V-VIII przechodzą na formę pracy w trybie zdalnym.
  1. Uczniowie klas V-VIII pracują zgodnie z obowiązującym podziałem godzin;
  2. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 30 min, pozostała część zajęć przeznaczona na pracę własną ucznia;
  3. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams.
 4. Dyżury na przerwach:
  1. pełnią nauczyciele, którzy zaczynają lekcję z klasami czwartymi,
  2. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pełnią dyżury wg planu dyżurów.
 5. Łącznik jest zamknięty przed lekcjami dla uczniów klas I-III.
 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 31.01.2022 r.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 17/2021/2022

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 14.01.2022 r.

w sprawie:

zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na nauczanie zdalne dla oddziału 4A w dniu 14 stycznia 2022

 

na podstawie:

§ 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z dnia 17.09.2020 r. z późniejszymi zmianami/. w związku z opinią Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Myślenicach z dnia 14.01.2022 r. oraz zgodą Burmistrza Myślenic z dnia 14.01.2022 r.

zarządzam:

 1. W dniu 14.01.2022 r. zmienia się tryb nauczania z formy stacjonarnej na zdalną dla klasy 4A ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci. Zmiana formy obowiązuje tylko w dniu 14.01.2022 r.
  1. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 35 min, pozostała część zajęć przeznaczona na pracę własną ucznia;
  2. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 14.01.2022 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr  15/2021/2022

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 05.01.2022 r.

 

w sprawie:

Zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2021 poz. 1082 tekst jednolity z dnia 17.06.2021 r./.

oraz

§25 ust.4 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2015 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni zmieniony: Uchwałą Nr 11/MMXX z dnia 18 listopada 2020 r./

 

zarządzam:

 

 1. Zwołuję na dzień 12.02022 r. - /środa/ na godzinę 1430 zebranie klasyfikacyjne i szkoleniowe Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.

 Przewidziany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku zebrania,
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania rady pedagogicznej;
  3. Informacje dotyczące Polskiego Ładu,
  4. Klasyfikacja za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022
  5. Szkolenie prowadzone przez p. Dorotę Kuleszę-Tałan pracownika KIRE na temat „Innowacje w szkole” – czas szkolenia około 4 godzin.
 1. Zwołuje zebranie Zespołów Wychowawców wg harmonogramu podanego przez przewodniczących Zespołów Wychowawców klasa I-III oraz klas IV-VIII.

 

 

 

Zarządzenie Nr 14/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 22.12.2021 r.

 

 

w sprawie:

wprowadzenia dni wolnych dla pracowników niepedagogicznych.

 

na podstawie:

Art. 130 § 2 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. / Dz. U. z 2020 poz. 1320 tekst jednolity z dnia 30.07.2020 r./

oraz

w art. 68 ust. 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. /Dz. U. z 2021 poz.1082 tekst jednolity z dnia 17.06.2021 r. z późniejszymi zmianami/.

oraz

art. 7 ust. 2 pkt 5 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2021 poz. 1762 tekst jednolity z dnia 29.09.2021 r. /

 

zarządza się co następuje:

 

 1. 24 grudnia 2021 (wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 2. 07 stycznia 2022 (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
 3. Dni wolne zostają wprowadzone w zamian za 25 grudnia 2021 r. i 01 stycznia 2022 r., czyli dni, które przypadają w dni wolne od pracy (sobotę).

 

 

 

Zarządzenie Nr 12/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 16.12.2021 r.

 

 

w sprawie:

zmiany trybu nauczania z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne od 20.12.2021 do 07.01.2022 r.

na podstawie:

Rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/ Dz. U. z 2021 poz. 2301 z dnia 14.12.2021 r./

zarządzam:

 

 1. Od dnia 20.12.2021 r. do 07.02021 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy stacjonarnej na prace zdalną ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
 2. Uczniowie klas I-III pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem zasobów platformy MS Teams oraz dziennika Librus zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.
 3. Uczniowie klas IV-VIII pracują w trybie zdalnym.
  1. Uczniowie klas IV-VIII pracują zgodnie z obowiązującym podziałem godzin;
  2. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 35 min, pozostała część zajęć przeznaczona na pracę własną ucznia;
  3. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams.
 4. Nauczyciele zasadniczo pracuję z budynku szkoły. Nauczyciel może pracować zdalnie po otrzymaniu zgody przez dyrektora, po złożeniu uzasadnionego wniosku o zmianę formy pracy ze stacjonarnej na zdalną.
 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 20.12.2021 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr 11/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 03.11.2021 r.

w sprawie:

zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na nauczanie zdalne dla oddziału 5A dniach od 03.12.2021 do 10.12.2021 r. włącznie.

 

na podstawie:

§ 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z dnia 17.09.2020 r. z późniejszymi zmianami/. w związku z opinią Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Myślenicach z dnia 03.12.2021 r. oraz zgodą Burmistrza Myślenic z dnia 03.12.2021

zarządzam:

 1. Od dnia 03.12.2021 r. do 10.12.2021 r. zmienia się tryb nauczania z formy stacjonarnej na zdalną dla klasy 5A ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
  1. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 35 min, pozostała część zajęć przeznaczona na pracę własną ucznia;
  2. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 03.12.2021 r.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  10/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 26.11.2021 r.

 

 

w sprawie:

Organizacji pracy w dniach 6, 7, 8 grudnia 2021 r. /poniedziałek, wtorek, środa/ - próbny egzamin ósmoklasisty.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2021 poz.1082 tekst jednolity z dnia 17.06.2021 r. z późniejszymi zmianami./

 

zarządzam:

 

 1. W dniach 06, 07 i 08 grudnia 2021 odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty
 2. Rozpoczęcie egzaminu ósmoklasisty o godzinie 800
  1. 06.12.2021 r. /poniedziałek/ - 
   • 800 egzamin z języka polskiego - trwa 120 min - czas wydłużony do 60 min.
  2. 07.12.2021 r. /wtorek/:
   • 800 egzamin z matematyki - trwa 100 min - czas wydłużony do 50 min,
  3. 08.12.2021 r. /środa/ - egzamin z zakresu języka obcego - angielskiego.
   • 800 na poziomie podstawowym trwa 90 min - czas wydłużony do 45 min,
 3. Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie:
  1.  na dużej sali gimnastycznej, sali Nr G03, świetlica G04 w części języka polskiego i matematyki
  2. w salach G16, G17, G18, G19, G20
 4. W tym dniu będą wyłączone dzwonki na czas trwania egzaminu próbnego.
 5. Klasy VIII w tym dniu biorą udział tylko w egzaminie próbnym.
 6. Za nauczycieli biorących udział w pracach w komisjach nadzorujących zostaną wyznaczone zastępstwa.
 7. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie nie mogą przebywać na dolnym korytarzy w budynku G w rejonie Parter G1 w poniedziałek i wtorek oraz na górnym korytarzu budynku G w środę

 

 

Zarządzenie Nr  09/2021/2022

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 26.11.2021 r.

w sprawie:

Powołania komisji konkursowych etapu rejonowego, do przeprowadzenie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w roku szkolnym 2021/2022.

 

na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2021 poz.1082 tekst jednolity z dnia 17.06.2021 r. z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 poz. 1036 tekst jednolity z dnia 12.06.2020 r.).
 3. Zarządzenie nr 28/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022.
 4. Zarządzenie nr 31/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji konkursów tematycznych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022
 5. Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu opublikowania regulaminów poszczególnych konkursów tematycznych na rok szkolny 2021/2022
 6. Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu opublikowania regulaminów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

powołuję:

Komisję konkursowe z następujących przedmiotów w składzie:

Lp

Konkurs

data konkursu

Skład komisji

Komisje do konkursów klas gimnazjalnych

 1.  

matematyka

30 XI 2021 r.

/wtorek/

mgr Agnieszka Masłowska-Gracz

mgr Jolanta Cyganek

 1.  

historia

03 XII 2021 r.

 /piątek/

mgr Agata Wyskoczyńska

mgr Dorota Kocznur

 1.  

geografia

06 XII 2021 r.

 /poniedziałek/

mgr Justyna Słowik

mgr Agata Wyskoczyńska

 1.  

język niemiecki

07 XII 2019 r.

/wtorek/

mgr Marta Talaga

mgr Agnieszka Jasek

 

Wszystkie konkursy odbywają się o godzinie 900

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  07/2021/2022

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 16.11.2021 r.

 

w sprawie:

 1. Zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,
 2. Zwołania zebrania rodziców.

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2021 poz. 1082 tekst jednolity z dnia 17.06.2021 r./.

oraz

§25 ust.4 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2015 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni zmieniony: Uchwałą Nr 11/MMXX z dnia 18 listopada 2020 r./

 

zarządzam:

 

 1. Zwołuję na dzień 23.12021 r. - /wtorek/ na godzinę 1430 zebrania szkoleniowe Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.

 Przewidziany porządek obrad:

 1. Szkolenie prowadzone przez p. Dorotę Kuleszę-Tałan pracownika KIRE na temat „Innowacje w szkole” – czas szkolenia około 4 godzin.
 2. Sprawy bieżące;
 3. Zwołuje zebranie rodziców poszczególnych klas wg poniższego harmonogramu:

 

rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku P

 

 1. klasy 3 /środa/ 24.11.2021r na godzinę 1600:
  1. klasa 3a             sala Nr P10,
  2. klasa 3b             sala Nr P12
 2. klasy 2 /środa/ 24.11.2021r na godzinę 1600:
  1. klasa 2a             sala Nr P06,
  2. klasa 2b             sala Nr P11,
 3. klasy 1 /środa/ 24.11.2021r na godzinę 1600:
  1. klasa 1a             sala Nr P07,
  2. klasa 1b             sala Nr P20,
  3. klasa 1c             sala Nr P19

 

rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku B

 

 1. klasy 8 /środa/ 24.11.2021r na godzinę 1700:
  1. klasa 8a    sala Nr G16,
  2. klasa 8b   sala Nr G17,
  3. klasa 8c    sala Nr G19.
 2. klasa 7 /środa/ 24.11.2021r na godzinę 1700:
  1. klasa 7a                sala Nr G07,
  2. klasa 7b               sala Nr G18,
 3. klasy 6 /środa/ 24.11.2021r na godzinę 1700:
  1. klasa 6              sala Nr G20,
 4. klasa 5 /środa/ 24.11.2021r na godzinę 1700:
  1. klasa 5a             sala Nr G04,
  2. klasa 5b             sala Nr G03
 5. klasy 4 /środa/ 24.11.2021r na godzinę 1700:
  1. klasa 4a             sala Nr G09,
  2. klasa 4b             sala Nr G08

 

Wejście na teren szkoły tylko z zakrytymi ustami i nosem, dezynfekujemy ręce przy wejściu do szkoły

 1. Obecność nauczycieli obowiązkowa

 

 

 

Zarządzenie Nr 06/2021/2022

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 08.11.2021 r.

 

 

w sprawie:

 

Organizacji pracy w dniach 10.12021 /środa/ oraz 12.11.2021 /piątek/.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2021 poz. 1082 tekst jednolity z dnia 17.06.2021 r./

 

zarządzam:

 

 1. W dniu 10.11.2021 r. /środa/ na lekcji czwartej odbędzie się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, na którym o godzinie 11:11 zostanie odśpiewany Hymn Narodowy.
 2. W tym dniu zgodnie z § 56 ust. 5 Statutu Szkoły na terenie szkoły obowiązuje strój odświętny:
  1. dziewczęta - biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, sukienka lub eleganckie spodnie,
  2. chłopcy – garnitur lub biała koszula i granatowe lub czarna spodnie.    
 3. W dniu 12.11.2021 r. /piątek/ jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  1. nauczyciele spotykają się w zespołach przedmiotowych – dokonują analizy realizacji podstawy programowej oraz korelację między przedmiotową;
  2. wychowawcy maja obowiązek zdiagnozować ilu uczniom należy zapewnić opiekę w dniu 12.11.2021 r. /piątek/ oraz jaką ilość obiadów należy przygotować dla uczniów.
  3. uczniowie mają dzień wolny – opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz świetlica szkolna;

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250

Galeria zdjęć