Nawigacja

Rok szkolny 2023/2024 Rok szkolny 2022/2023 Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2019/2020

Zarządzenia dyrektora

 

Zarządzenie Nr 17/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 30.04.2021 r.

w sprawie:

zmiany trybu nauczania w dniach od 04.05.2021 do 25.06.2021 r.

na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 oraz §

18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z dnia 17.09.2020 r. z późniejszymi zmianami/.

zarządzam:

 

 1. Dzień 04.05.2021 r. /wtorek/ jest dniem wolnym od zajęci dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego.
 2. Od dnia 04.05.2021 r. do 25.06.2021 r. uczniowie klas I-III pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
 3. od dnia 17.05.2021 r. do 30.05.2021 uczniowie klas IV – VIII przechodzą z trybu pracy zdalnej na tryb pracy hybrydowej i pracują wg poniższego harmonogramu zgodnie z obowiązującym podziałem godzin:
 1. Uczniowie klas od IV do VI - zajęcia stacjonarne na terenie szkoły odbywać się będą w następujące dni:
  1. 18.05.2021 /wtorek/;
  2. 20.05.2021 /czwartek/;
  3. 24.05.2021 /poniedziałek/
 2. Uczniowie klas VII i VIII - zajęcia stacjonarne na terenie szkoły odbywać się będą w następujące dni:
  1. 17.05.2021 /poniedziałek/;
  2. 19.05.2021 /środa/
  3.  21.05.2021 /piątek/;
 1. W dniach 25, 26, 27 maja 2021 przeprowadzone zostaną egzaminy ósmoklasistów – są to dni wolne do zajęć dla pozostałych uczniów szkoły;
 2. Dzień 28.02021 r. /piątek/ jest dniem wolnym od zajęci dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego
 3. Od dnia 31.05.2021 r. /poniedziałek/ wszyscy uczniowie szkoły przechodzą na pracę w trybie stacjonarnym
  1. Uczniowie poszczególnych klas będą się uczyć w stałych wyznaczonych salach lekcyjnych zgodnie z poniższym przydziałem:
   1. 1a - P06 - szatnia w budynku P
   2. 1b - P07 - szatnia w budynku P
   3. 2a - P10 - szatnia w budynku P
   4. 2b - P12 - szatnia w budynku P
   5. 3a - P20 - szatnia w budynku P
   6. 3b - P11 - szatnia w budynku P
   7. 4b - P22 - szatnia w budynku P
   8. 5a - P23 - szatnia w budynku P
   9. 4a - G03 - szatnia w budynku G
   10. 6a - G07 - szatnia w budynku G
   11. 6b - G18 - szatnia w budynku G
   12. 7a - G16 - szatnia w budynku G
   13. 7b - G17 - szatnia w budynku G
   14. 7c – G19 - szatnia w budynku G
   15. 8a - G08 - szatnia w budynku G
   16. 8b - G20 - szatnia w budynku G
  2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.
 4. Uczniowie objęci zajęciami specjalistycznymi pracują na dotychczasowych zasadach.
 5. Świetlica organizują zajęcia opiekuńcze:
  1. dla uczniów, którzy mają zajęcia stacjonarne w danym dniu;
  2. dzieci osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III.
 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 04.05.2021 r.

 

 

 

 

 Zarządzenie Nr 16/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 23.04.2021 r.

w sprawie:

zmiany trybu nauczania z zdalnego na nauczanie hybrydowe w dniach od 26.04.2021 do 02.05.2021 r.

na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 oraz § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z dnia 17.09.2020 r. z późniejszymi zmianami/.

zarządzam:

 

 1. Od dnia 26.04.2021 r. do 02.05.2021 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy zdalnej na hybrydową ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
 2. Uczniowie klas I-III pracują w trybie hybrydowym zgodnie z poniższym harmonogramem:
 1. Uczniowie klas 1b, 2a, 3a (54 uczniów) - zajęcia stacjonarne na terenie szkoły odbywać się będą w następujące dni:
  1.  26.04.2021 /poniedziałek/;
  2.  27.04.2021 /wtorek/;
 2. Uczniowie klas 1a, 2b, 3b (54 uczniów) - zajęcia stacjonarne na terenie szkoły odbywać się będą w następujące dni:
  1.  29.04.2021 /czwartek/;
  2.  30.04.2021 /piątek/;
 3. Uczniowie klas 1a, 1b, 2b (54 uczniów) - zajęcia stacjonarne 28.04.2021 /środa/;
 4. Dzień 04.05.2021 r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez dyrektora szkoły;
 5. W pozostałe dni zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym.
 6. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.
 7. Uczniowie klas IV-VIII pracują w trybie zdalnym zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.
 8. Uczniowie objęci zajęciami specjalistycznymi pracują na dotychczasowych zasadach.
 9. Świetlica organizują zajęcia opiekuńcze:
  1. dla uczniów, którzy mają zajęcia stacjonarne w danym dniu;
  2. dzieci osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III.
 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 26.04.2021 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr 14/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 29.03.2021 r.

 

 

w sprawie:

 

wprowadzenia dnia wolnego dla pracowników niepedagogicznych.

 

na podstawie:

Art. 130 § 2 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. / Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 tekst jednolity z dnia 07.08.2020 r./

oraz

w art. 68 ust. 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2020 poz. 910 tekst jednolity z dnia 22.05.2020 r. z późniejszymi zmianami).

oraz

art. 7 ust. 2 pkt 5 4.         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215 tekst jedno-lity z dnia 15.11.2019 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się co następuje:

 

 1. 02 kwiecień 2021 (Wielki Piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 2. Dzień wolny zostaje wprowadzony w zamian za 01 maja 2021 r., czyli dzień, który przypada w dzień wolny od pracy (sobotę).

 

 

 

Zarządzenie Nr 13/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 19.03.2021 r.

w sprawie:

zmiany trybu nauczania z hybrydowe na nauczanie zdalne od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

 

na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 marca 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, i zwalczaniem COVID-19 oraz § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z dnia 17.09.2020 r. z późniejszymi zmianami/.

zarządzam:

 

 1. Od dnia 22.03.2021 r. do dnia 104.2021 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy hybrydowej na stacjonarną ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
 2. Uczniowie klas I-III powracają do pracy zdalnej z obowiązującym podziałem godzin.
 3. Uczniowie klas IV-VIII dalej pracują w formę pracy w trybie zdalnym.
  1. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 30 min, pozostała część zajęć przeznaczona na pracę własną ucznia;
  2. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams.
 4. Szkoła w ramach świetlicy prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III:
  1. rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką,
  2. wniosek musi zawierać dni tygodnia oraz godziny przebywania dziecka w świetlicy szkolnej (od ... do...).
 5. Zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjno-korekcyjne oraz konsultacje dla uczniów klas ósmych odbywają się na tych samych zasadach co dotychczas.
 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 22.03.2021 r.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 06/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 09.11.2020 r.

 

 

w sprawie:

 

zmiany trybu nauczania z nauczania hybrydowego na nauczanie zdalne od 09.11.2020 do 29.11.2020 r.

na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. / Dz. U. z 2020 poz. 1870 z dnia 23 października 2020 r/

 

zarządzam:

 

 1. Od dnia 09.12020 r. do 29.11.2020 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy hybrydową na prace zdalną ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
 2. Uczniowie klas I-III pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem zasobów platformy MS Teams oraz dziennika Librus zgodnie z dostosowanym przez wychowawców podziałem godzin.
 3. Uczniowie klas IV-VIII pracują w trybie zdalnym.
  1. Uczniowie klas IV-VIII pracują zgodnie z obowiązującym podziałem godzin;
  2. Zleca się by nauczyciel 60% czasu zajęć przypadającego na tydzień, przeprowadził on-line;
  3. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 30 min, pozostała część zajęć przeznaczona na pracę własną ucznia;
  4. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams.
 4. Nauczyciele zasadniczo pracuję z budynku szkoły. Nauczyciel może pracować zdalnie po otrzymaniu zgody przez dyrektora, po złożeniu uzasadnionego wniosku o zmianę formy pracy ze stacjonarnej na zdalną.
 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 09.11.2020 r.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 05/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 23.10.2020 r.

w sprawie:

zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na nauczanie hybrydowe dniach od 26.20.2020 do 08.11.2020 r.

 

na podstawie:

W związku z informacją podaną na konferencji prasowej Premiera Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23 października 2020 r. o przejściu na tryb zdalnego nauczania uczniów klas 4 do 8 szkół podstawowych oraz na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /Dz. U. z 2020 poz. 493 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z dnia 17.09.2020 r. z późniejszymi zmianami/.

 

zarządzam:

 

 1. Od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy stacjonarnej na hybrydową ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
 2. Uczniowie klas I-III pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.
 3. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na formę pracy w trybie zdalnym.
  1. Uczniowie klas IV-VIII pracują zgodnie z obowiązującym podziałem godzin;
  2. Zleca się by nauczyciel 60% czasu zajęć przypadającego na tydzień, przeprowadził on-line;
  3. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 30 min, pozostała część zajęć przeznaczona na pracę własną ucznia;
  4. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams.
 4. Zgodnie z wytycznymi Gminy Myślenice nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne w budynku szkoły macierzystej lub po uzgodnieniu z innymi dyrektorami z budynków tych szkół, w których wcześnie prowadzili lekcję.
 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 26.10.2032 r.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 03/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 12.10.2020 r.

 

 

w sprawie:

 

      zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny dla oddziału 6b w dniach od 12.20.2020 r. do 15.10.2020 r.

 

na podstawie:

§ 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i      higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami/ oraz z związku z opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Myślenicach Nr PSE.NHD.072/69/20 z dnia 11.10.2020 r. oraz zgody Burmistrza Myślenic z dnia 12.10.2020 r.

 

 

zarządzam:

 

 1. W dniach od 12.10.2020 r. do 15.10.2020 r. zmienia się tryb nauczania z formy stacjonarnej na zdalny dla oddziału 6b ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Zarządzenie Nr  01/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 08.09.2020 r.

 

w sprawie:

 1. Zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,
 2. Zwołania zebrania ogólnego rodziców.

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2020 poz. 910 tekst jednolity z dnia 2020.05.22z późniejszymi zmianami /.

oraz §25 ust.4 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2015 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni/

 

zarządzam:

 

 1. Zwołuje zebranie rodziców poszczególnych klas wg poniższego harmonogramu:
  1. klasy 1 /wtorek/ 15.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 1a    sala Nr P06,
   • klasa 1b   sala Nr P07,

rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym do budynku P.

  1. klasy 2 /wtorek/ 15.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 2a    sala Nr P22,
   • klasa 2b   sala Nr P23

rodzice wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię budynku P.

  1. klasy 3 /wtorek/ 15.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 3a    sala Nr G03,
   • klasa 3b   sala Nr G08

rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku G.

  1. klasy 4 /środa/ 16.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 4a    sala Nr G03,
   • klasa 4b   sala Nr G08

rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku G.

  1. klasa 5 /środa/ 16.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 5a    sala Nr P23

rodzice wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię budynku P.

  1. klasy 6 /środa/ 16.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 6a    sala Nr G16,
   • klasa 6b   sala Nr G20,

rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku G.

  1. klasa 7 /czwartek/ 17.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 7a    sala Nr G16,
   • klasa 7b   sala Nr P23,
   • klasa 7c    sala Nr G08
  2. klasy 8 /czwartek/ 17.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 8a    sala Nr G03,
   • klasa 8b   sala Nr G20.

 

Wejście na teren szkoły tylko z zakrytymi ustami i nosem.

 1.  Zwołuję na dzień 15.09.2020 r. - /wtorek/ na godzinę 1430 zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.

 Przewidziany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z zebrania rady pedagogicznej z dnia 27.08.2020 r. zebrania rady;
  2. Przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020;
  3. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkol. 2020/2021 -  przyjęcie Uchwały Nr 7/MMXX Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15.09.2020 w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021;
  4. Przedstawienie i przyjęcie planów pracy: pedagoga szkolnego, świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej, zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych oraz planu działań szkoły na rok szkolny 2020/2021;
  5. Zatwierdzenie planu działań na rok szkolny 2019/2020 - przyjęcie Uchwały Nr 8/MMXX Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15.09.2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy gimnazjum rok szkolny 2020/2021;
  6. Przyjęcie zmian w wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli;
  7. Sprawy bieżące.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250

Galeria zdjęć