Nawigacja

Rok szkolny 2023/2024 Rok szkolny 2022/2023 Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2019/2020

Zarządzenia dyrektora

 

Zarządzenie Nr  11/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 19.12.2019 r.

 

 

w sprawie:

zakończenia pierwszego okresu roku szkolnego 2019/2020 oraz zwołania zebrania Zespołów Wychowawców oraz zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2019 poz. 1148 tekst jednolity z dnia 19.06.2019 r. ze zmianami /

 

zarządzam:

 

 1. Pierwszy okres roku szkolnego 2019/2020 kończy się w dniu 24.01.2020 r. w związku z tym oceny klasyfikacji śródrocznej należy podać do dnia 15.01.2020 r. /środa/ na siedem dni przed radą klasyfikacyjna.
 2. Zwołuję na dzień 21.01.2020 r. /wtorek/ zebrania Zespołów Wychowawców:
  1. klas I – III na godz. 1245,
  2. klas IV – VIII na godz. 1430.
 3. Zwołuję na dzień 22.01.2020 r. /środa/ na godzinę 1430 zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
  1. Planowany porządek zebrania:
   1. Przyjęcie porządku zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
   2. Przedstawienie przez wychowawców ocen klasyfikacji śródrocznej wraz z uzasadnieniami do ocen niedostatecznych /nauczyciele/ oraz informacji z realizacji działań wychowawczych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020.
   3. Przedstawieni i przyjęcie protokołów z dnia 21.01.2020 r. z zebrań Zespołów Wychowawców – klas I – III oraz klas IV – VIII  Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w sprawie ocen z zachowania za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020
   4. Przyjęcie Uchwały Nr 1/MMXX Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 22.01.2020 w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnego 2019/2020.
   5. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020.
   6. Sprawy bieżące.
 4. Oceny śródroczne należy bezwzględnie wpisać do dzienników do 15.01.2020 r.

O zagrożeniach oceną niedostateczną informujemy rodziców poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

Zarządzenie Nr  10/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 13.12.2019 r.

 

 

w sprawie:

Organizacji pracy w dniu 20 grudnia 2019 r./piątek/ - Szkolna Wigilia.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2019 poz. 1148 tekst jednolity z dnia 19.06.2019 r. ze zmianami/

 

 

zarządzam:

 1. W dniu 20 grudnia 2019 odbędą się tradycyjne spotkania wigilijne zespołów klasowych oraz uroczysty apel wigilijny. Organizacja pracy w tym dniu przebiega według poniższego harmonogramu:
  1. Na dwóch pierwszych lekcjach (do godz. 800 do godz. 940 klasowe spotkania wigilijne - zajęcia z wychowawcami.
  2. około godziny 1000 uroczysta akademia Bożonarodzeniowa
 2. Wszyscy uczniowie przychodzą w dniu 20 grudnia 2019 /piątek/ w strojach galowych.
 3. Zajęcia edukacyjne w piątek odbywają się do godziny 1130.
 4. W piątek w dniu 20 grudnia 2019 kuchnia nie wydaje obiadów.
 5. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się 7 stycznia 2020 r. /wtorek/.

 

 

Zarządzenie Nr 03/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 07.10.2019 r.

 

 

w sprawie:

 

 1. Organizacji pracy w dniu 110.2019 r. /piątek/ oraz 14.10.2019 r. /poniedziałek/ z okazji Dnia Komisji Narodowej.
 2. Kolejnego etapu wdrażania w szkole dziennika elektronicznego.
 3. Zwołanie dyżuru nauczycieli

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2019 poz. 1148 tekst jednolity z dnia 19.10.2019 r./ oraz art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2018 poz. 967 tekst jednolity z dnia 22.05.2018 r./

 

 

zarządzam:

 

 1. W dniu 110.2019 r. /piątek/ na lekcji 4 - godzina 1045, odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  1. W dniu 11.10.2019 r. /piątek/ w szkole obowiązuj strój galowy:
   1. dziewczęta - biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,
   2. chłopcy – garnitur lub biała koszula i granatowe lub czarna spodni.
  2. W dniu 14.10.2019 r. /poniedziałek/ nie ma zajęć lekcyjnych:
   1. nauczyciele spotykają się w zespołach przedmiotowych - opracowują narzędzia diagnostyczne do przeprowadzenia ewaluacji realizacji podstawy programowej po zakończeniu kolejnych klas;
   2. uczniowie nie mają zajęć lekcyjnych – opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz świetlica szkolna;
   3. wychowawcy maja obowiązek zdiagnozować ilu uczniom należy zapewnić opiekę w dniu 14.10.2019 r. oraz jaką ilość obiadów należy przygotować dla uczniów.
 2. Wychowawcy klas mają obowiązek powiadomienia rodziców o odbiorze kodów do dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów do końca tygodnia tj. 11.10.2019 r. – przekazanie kodów z potwierdzeniem odbioru indywidualnie lub na dyżurze.
  1. Wychowawcy po odbiór kodów dostępu do dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów zgłoszą się do sekretariatu.
 3. Zwołuję dyżur wszystkich nauczycieli na dzień 15.10.2019 r. /wtorek/ na godz. 1700. Dyżur nauczycieli od godz. 1700 do godziny 1800

 

 

Zarządzenie Nr  01/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 05.09.2019 r.

 

w sprawie:

 1. Zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,
 2. Zwołania zebrania ogólnego rodziców.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Tekst jednolity z dnia 19.06.2019 r. Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami /.

oraz §25 ust.4 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2015 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni/

 

zarządzam:

 

 1. Zwołuje zebranie ogólne rodziców na dzień 10.09.2019 r. /wtorek/ na godzinę 1700.
 2.  Zwołuję na dzień 10.09.2019 r. - /wtorek/ na godzinę 1530 zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.

 Przewidziany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z zebrania rady pedagogicznej z dnia 29.08.2019 r. zebrania rady;
  2. Przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020;
  3. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkol. 2019/2020 - przyjęcie Uchwały Nr 7/MMIX Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 10.09.2019 w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020;
  4. Przedstawienie i przyjęcie planów pracy: pedagoga szkolnego, świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej, zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych oraz planu działań szkoły na rok szkolny 2019/2020;
  5. Zatwierdzenie planu działań na rok szkolny 2019/2020 - przyjęcie Uchwały Nr 8/MMIX Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 10.09.2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy gimnazjum rok szkolny 2019/2020;
  6. Przyjęcie zmian w wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli;
  7. Przedstawienie analizy i wniosków z egzaminu ósmoklasisty kwiecień 2019.
   • mgr Agnieszka Jasek – język polski,
   • mgr Halina Kosiba - matematyka
   • mgr Anna Jaśkowiec – język angielski
  8. sprawy bieżące.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  13/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 31.06.2019 r.

 

 

w sprawie:

 1. Zwołania zebrania Zespołów Wychowawców Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,
 2. Zwołania zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,
 3. Zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni podsumowującego rok szkolny 2018/2019
 4. Organizacji nauki w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2018/2019.Wwydanie opinii o projekcie organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019

 

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. /Dz. U. Nr 996 z 2018 tekst jednolity z dnia 24.05.2018 r. /

oraz §25 ust.4 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2015 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni/

 

zarządzam:

 

 1. Rok szkolny 2018/2019 kończy się w dniu 19.06.2019 r. w związku z tym oceny klasyfikacji końcoworoczne należy podać do dnia 07.06.2019 r. /piątek/ na siedem dni przed radą klasyfikacyjna.
 2. Zwołuję na dzień 12.06.2019 r. /środa/ zebrania Zespołów Wychowawców:
  1. klas I – III na godz. 1245,
  2. klas IV – VIII i G3 na godz. 1430.
 3. Zwołuję na dzień 14.06.2019 r. /piątek/ na godzinę 1340 zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
  1. Planowany porządek zebrania:
   1. Przyjęcie porządku zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
   2. Przedstawienie przez wychowawców ocen klasyfikacji końcoworocznej wraz z uzasadnieniami do ocen niedostatecznych /nauczyciele/.
   3. Przedstawieni i przyjęcie protokołów z dnia 12.06.2019 r. z zebrań Zespołów Wychowawców – klas I – III oraz klas IV – VIII i G3 Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w sprawie ocen końcoworocznych z zachowania za rok szkolny 2018/2019.
   4. Przyjęcie Uchwały Nr 2/MMXIX Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 14.06.2019 w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2018/2019.
 4. Organizacją pracy w ostatnim tygodni zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018:
  1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klas  VIII i GIII – 18.06.2019 r. /wtorek/ od godziny 800,
  2. Festiwal Talentów - 18.06.2019 r. /wtorek/ - godzina 1700 wg oddzielnego harmonogramu;
  3. 19.06.2018 r. /środa/ - prawdopodobne zakończenie roku szkolnego:
   1. godzina 800 - Msza Święta na zakończenia roku szkolnego,
   2. rozdanie świadectw.
 5. Zwołuję na dzień 19.06.2019 r. /środa/ po zakończeniu roku szkolnego zebranie podsumowujące rok szkolny Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
  1. Planowany porządek zebrania:
   1. przyjęcie porządku zebrania;
   2. przyjęcie protokołu z zebrania rady pedagogicznej z dnia 14 czerwca 2019 r.
   3. przedstawienie przez wychowawców klas sprawozdania z realizacji planów wychowawczych.
   4. przedstawienie przez nauczycieli sprawozdania z działalności:
    • kół przedmiotowych,
    • kół zainteresowań ,
    • zajęć pozalekcyjnych,
    • realizacji programów nauczani,
   5. przedstawienie sprawozdania z działalności Szkolnej Rady Uczniowskiej.
   6. sprawozdanie z realizacji planu pracy:
    • biblioteki szkolnej,
    • świetlicy szkolnej,
    • pedagoga szkolnego,
    • doradztwa zawodowego,
   7. Informacja dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za II półrocze roku szkolnego 2018/2019.
   8. Przedstawienie przez dyrektora zatwierdzonego przez organ prowadzący projektu organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2019/2020 oraz wyrażenie opinii o projekcie.
   9. Przyjęcie Uchwały Nr 3/MMXIX Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 14.06.2019 w sprawie opinii o projekcie organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2019/2020.
   10. Sprawy bieżące i komunikaty:
    • Ustalenie terminu rady pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2019/2020,
    • Sprawy bieżące.

 

 

Zarządzenie Nr  11/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 29.04.2019 r.

 

 

w sprawie:

 1. Organizacja pracy w dniu 30.04.2019 r. /wtorek/ - akademia z okazji Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 2. Organizacji pracy – dyżury nauczycieli w dniu 02.05.2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. Nr 996 z 2018 tekst jednolity z dnia 2018.05.24. /

 

zarządzam:

 

 1. W dniu 30.04.2019 r. /wtorek/ na lekcji 5 - godzina 1145, odbędzie się uroczysta akademia z okazji Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
  1. W dniu 30.04.2019 r. /wtorek/ w szkole obowiązuje strój galowy - z godnie z zapisem w statucie szkoły § 56 ust 5:
   1. dziewczęta - biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, sukienka lub eleganckie spodnie,
   2. chłopcy – garnitur lub biała koszula i granatowe lub czarne spodnie.
 2. Dzień 02 maja 2018 r. /czwartek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. wszyscy uczniowie, którzy nie mogą pozostać w domu w dniu 02.04.2019 r. /czwartek/ będą mieli zapewnioną opiekę w szkole.
 4. nauczyciele:
  1. uzupełnią i przygotują do kontroli dokumentacje z prowadzonych zajęć dodatkowych, kółek oraz dopracowują przedmiotowe zasady oceniania – dostosowania do opinii w każdej klasie,
  2. przeprowadzą analizę stopnia realizacji podstawy programowej oraz zgodność realizowanych planów nauczania z treściami podstawy programowej,
 5. Dyżur nauczycieli wg oddzielnego harmonogramu oraz potrzeb szkoły podane w oddzielnym komunikacie,

 

 

 

Zarządzenie Nr  10/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 20.03.2019 r.

 

 

w sprawie:

 1. Zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
 2. Zebrania z rodzicami

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. Nr 996 z 2018 tekst jednolity z dnia 2018.05.24. /

zarządzam:

 

 1. Zwołuję na dzień 27.03.2019 r. - /środa/ na godzinę 1435 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań rady pedagogicznej;
  2. Przedstawienie raportu z ewaluacji wewnętrznej Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych;
  3. Omówienie i analiza próbnych egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty – odpowiedzialni:
   1. egzamin gimnazjalny:
    • j. polski: mgr J. Furtak,
    • historia - mgr A. Wyskoczyńska;
    • część matematyczną - mgr I. Ralska;
    • przyrodnicza: mgr J. Kaczmarczyk;
    • z zakresu języków obcych - B. Kosela-Ćwierz
   2. egzamin ósmoklasisty:
    • j. polski: mgr A. Jasek,
    • historia - mgr W. Górka,
    • część matematyczną - mgr H. Kosiba,
    • zakresu języków obcych – mgr Anna Jaśkowiec.
  4. Szkolenie z zakresu organizacji i przebiegu egzaminów 2019 - gimnazjalnego i ósmoklasisty - odpowiedzialny Andrzej Jasek;
  5. Sprawy bieżące.
 2. Zwołuję na dzień 27.03.2019  r. - /środa/ na godzinę 1700 zebranie z rodzicami.

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

 

 

Zarządzenie Nr  9/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 04.01.2019 r.

 

 

w sprawie:

zakończenia pierwszego okresu roku szkolnego 2018/2019 oraz zwołania zebrania Zespołów Wychowawców oraz zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. Nr 996 z 2018 tekst jednolity z dnia 2018.05.24. /

 

zarządzam:

 

 1. Pierwszy okres roku szkolnego 2018/2019 kończy się w dniu 101.2019 r. w związku z tym oceny klasyfikacji śródrocznej należy podać do dnia 02.01.2019 r. /środa/ na siedem dni przed radą klasyfikacyjna.
 2. Zwołuję na dzień 07.01.2019 r. /poniedzialek/ zebrania Zespołów Wychowawców:
  1. klas I – III na godz. 1245,
  2. klas IV – VIII i G3 na godz. 1430.
 3. Zwołuję na dzień 09.01.2019 r. /środa/ na godzinę 1430 zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
 4. Planowany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie porządku zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
  2. Przedstawienie przez wychowawców ocen klasyfikacji śródrocznej wraz z uzasadnieniami do ocen niedostatecznych /nauczyciele/ oraz informacji z realizacji działań wychowawczych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019.
  3. Przedstawieni i przyjęcie protokołów z dnia 07.01.2019 r. z zebrań Zespołów Wychowawców – klas I – III oraz klas IV – VIII i G3 Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w sprawie ocen z zachowania za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019
  4. Przyjęcie Uchwały Nr 17/MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 07.01.2019 w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnego 2018/2019.
  5. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019.
  6. Sprawy bieżące.

 

 

Zarządzenie Nr  8/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 12.12.2018 r.

 

 

w sprawie:

Organizacji pracy w dniach 5, 6, 7 grudnia 2017 r. /wtorek, środa, czwartek/ - próbny egzamin gimnazjalny dla klas 3 dotychczasowego gimnazjum.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / tekst ujednolicony z dnia 24 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami/

 

zarządzam:

 

 1. W dniach 18, 19 i 20  grudnia  2018 odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty i próbny egzamin gimnazjalny dla klas III dotychczasowego gimnazjum.
 2. Rozpoczęcie egzaminu ósmoklasisty o godzinie 800
  1. 18.12.2018 r. /wtorek/ - 
   • 800 egzamin z języka polskiego - trwa 120 min - czas wydłużony do 60 min.
  2. 19.12.2018 r. /środa/:
   • 800 egzamin z matematyki - trwa 100 min - czas wydłużony do 50 min,
   • min
  3. 21.12.2018 r. /czwartek/ - egzamin z zakresu języka obcego - angielskiego.
   • 800 na poziomie podstawowym trwa 90 min - czas wydłużony do 45 min,
 3. Rozpoczęcie egzaminu gimnazjalnego o godzinie 1030
  1. 18.12.2018 r. /wtorek/ - 
   • 1030 egzamin w części historia i wos - trwa 60 min - czas wydłużony do 20 min.
   • 1200 egzamin z języka polskiego - trwa 90 min - czas wydłużony do 45 min.
  2. 19.12.2018 r. /środa/:
   • 1030 egzamin z przedmiotów przyrodniczych - trwa 60 min - czas wydłużony do 20 min,
   • 1200 egzamin z zakresu matematyki - trwa 90 min - czas wydłużony do 45 min
  3. 20.12.2018 r. /czwartek/ - egzamin z zakresu języka obcego.
   • 1000 na poziomie podstawowym trwa 60 min - czas wydłużony do 20 min,
   • 1140 na poziomie rozszerzonym 60 min - czas wydłużony do 30 min
 4. Próbny egzamin ósmoklasisty i próbny egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie na dużej sali gimnastycznej, sali Nr G03, świetlica G04.
 5. W tym dniu będą wyłączone dzwonki.
 6. Przyjazd i odwóz  uczniów klas III dotychczasowego gimnazju na egzamin próbny:
  1. przyjazd zgodnie harmonogramem przywozów:
   • wtorek i środa wyjazd z pierwszego przystanku na Zasani godz. 850 a następnie zgodnie z kolejnością
   • czwartek wyjazd z pierwszego przystanku na Zasani godz. 920 a następnie zgodnie z kolejnością
  2. odwóz;
   • wtorek i środa godz. 1445,
   • czwartek 1320
 7. Za nauczycieli biorących udział w pracach w komisjach nadzorujących zostaną wyznaczone zastępstwa.
 8. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie nie mogą przebywać na dolnym korytarzy w budynku G.

 

 

Zarządzenie Nr  7/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 15.11.2018 r.

 

 

w sprawie:

 

 1. Organizacji „Cecyliady” – konkurs piosenki.
 2. Zwołania zebrania rady pedagogicznej.
 3. Zebrania z rodzicami.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2018 r. poz. 996, tekst jednolity z dnia 24.05.2018 r./

 

zarządzam:

 

 1. W dniu 20.12018 r. /wtorek/ o godzinie 1700 odbędzie się coroczna impreza szkolna „Cecyliady” – konkurs piosenki. Obecność nauczycieli obowiązkowa.
 2. Zwołuję na dzień 26.11.2018 r. - /poniedziałek/ na godzinę 1445 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań rady pedagogicznej;
  2. Omówienie i analiza egzaminu gimnazjalnego 2018 r. – odpowiedzialni:
   1. cz. hum. mgr Agnieszka Jasek,
   2. cz. jęz. mgr Joanna Pieron
   3. cz. przyrodnicza mgr Grażyna Kasprzycka.
  3. EWD 2018 - odpowiedzialny mgr Andrzej Jasek
  4. Wstępne szkolenie z zakresu przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego;
  5. Przyjęcie Uchwały Nr 1MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wskazania przez radę pedagogiczna sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia.
  6. Sprawy bieżące
 3. Zwołuję na dzień 21.11.2018 r. - /środa/ na godzinę 1700 zebranie z rodzicami.

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250

Galeria zdjęć