Nawigacja

III Gminny Konkurs Historyczno-Ortograficzny Karta zgłoszenia na konkurs Zgoda rodziców na udział

Konkurs Historyczno-Ortograficzny

III Gminny Konkurs Historyczno-Ortograficzny

Regulamin można pobrać tutaj - KONKURS_HIST.-ORTOGRAF.rtf

REGULAMIN

 III GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNO-ORTOGRAFICZNEGO

dla uczniów klas VII - VIII

§ 1

1.Organizatorem Gminnego Konkursu Historyczno- Ortograficznego jest

 Szkoła Podstawowa w Trzemeśni.

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

§ 2

Cele konkursu:

 1. Promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych                                    i interpunkcyjnych języka polskiego.
 2. Doskonalenie poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej.
 3. Rozwijanie świadomości ortograficznej i wrażliwości na problemy pisowni.
 4. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
 5. Pogłębianie wrażliwości na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną tekstu pisanego jako sposobu skutecznego komunikowania się.
 6. Kształtowanie postawy szacunku, patriotyzmu i współodpowiedzialności za dziedzictwo językowe polszczyzny.
 7. Uwrażliwianie na ważne dla Polski wydarzenia historyczne.
 8. Integracja uczniów szkół podstawowych z Gminy Myślenice.

§ 3

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów  klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice.
 2. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego  II etapu edukacyjnego.  

§ 4

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie udział bierze 2 uczniów  wyłonionych w etapie szkolnym.

2. Każda szkoła biorąca udział w konkursie przeprowadza etap szkolny według własnego          regulaminu.

3. Zgłoszenia (skan zał.1 i zał.2) należy przesłać do 12.04.2023 r., do godz. 1400  na email sptrzemesnia@myslenice.pl .

4. Ważną legitymację  uczeń jest zobowiązany mieć ze sobą w dniu konkursu.

5. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na etap gminny pod opieką nauczyciela polonisty. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu.

§ 5

Przebieg konkursu:

 1. Etap gminny konkursu zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Trzemeśni

      12 maja 2023 r. o godzinie 915 . Uczestnicy winni stawić się na godz. 900.

 1. Konkurs ortograficzny będzie polegał na napisaniu tekstu ze słuchu; dyktanda.
 2.    Kodowane prace uczestników konkursu oceniać będzie komisja, powołana przez organizatorów konkursu w dniu jego przeprowadzenia spośród opiekunów uczniów uczestniczących w konkursie.
 3. Za błąd ortograficzny uznaje się każde odstępstwo od obowiązujących w polskiej pisowni zasad ortograficznych.
 4. Za błąd interpunkcyjny uznaje się każde niewłaściwe użycie znaków przestankowych:  przecinka, kropki, pytajnika, dwukropka, myślnika, cudzysłowu.
 5. Przy sprawdzaniu prac obowiązują zasady zawarte w „Słowniku ortograficznym języka polskiego” wydanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. W przypadku, gdy po I etapie nie zostanie wyłoniony zwycięzca, przewidziana jest dogrywka w formie testu ortograficznego.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia. Wszyscy uczestnicy etapu gminnego otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci III i II miejsca – nagrody
  a zwycięzca – tytuł Gminnego Mistrza Ortografii oraz nagrodę. 
 8. Wyniki konkursu są niepodważalne, ostateczna decyzja należy do Komisji Konkursowej. Prace konkursowe są własnością Organizatora i zostaną  zniszczone komisyjnie
  w sierpniu 2023r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

§ 6

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa

im. Ks. Prof. Józefa Tischnera

w Trzemeśni

 Informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursu udzielają:

mgr Agnieszka Jasek  lub mgr Agata Wyskoczyńska

tel. 12 273 56 11

Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej szkoły pod adresem:  https://sptrze.edupage.org/

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250

Galeria zdjęć