Nawigacja

Informacje ogólne Zajęcia dodatkowe Pedagog, psycholog Świetlica Dostępność nauczycieli Biblioteka Dokumenty do pobrania Lekcje i przerwy Egzaminy Konkursy przedmiotowe

Strefa Rodzica i ucznia

Informacje ogólne

 

UBEZPIECZENIE uczniów, nauczycieli i personelu, w  roku szkolnym 2022/23

polisa nr: INTERRISK EDU-A/P 120875 MAU "HORYZONT"

Artur Łotocki, ul. Kazimierza Wielkiego 27A, 32-400 Myślenice

TELEFONY KOMÓRKOWE

Prosimy dopilnować, aby uczniowie nie przynosili do szkoły telefonów komórkowych (problemy na lekcjach, możliwość zaginięcia lub kradzieży).

Pilne kontakty między rodzicami a dzieckiem mogą odbywać się poprzez telefon w sekretariacie szkolnym.

Regulamin szkoły zakazuje używania telefonów przez uczniów na terenie szkoły. W sytuacjach, w których uczeń będzie naruszał regulamin, telefon może zostać „zdeponowany” u dyrektora szkoły. W takiej sytuacji, zdeponowany telefon może odebrać tylko rodzic.

SZATNIE

Uczniowie mają obowiązek zabierać do domu obuwie zamienne lub zostawiać w podpisanym worku w szatni.

Wszelkie nieprawidłowości lub zaginięcia, uczniowie powinni zgłaszać woźnej, następnie wychowawcy.

Niedopuszczalne jest przechowywanie w szatni - pieniędzy, dokumentów, rzeczy wartościowych.

OBUWIE ZASTĘPCZE

Prosimy, aby obuwie zastępcze było tanie („halówki”) o „białej” podeszwie,  koniecznie podpisane w widocznym miejscu.

STROJE na wychowanie fizyczne

W okresie letnim:

- podkoszulek, spodenki, skarpetki, „halówki”.

(tylko do zajęć sportowych, przebierane po zajęciach).

W okresie zimowym (chłodnym) dodatkowo:

- dres, czapka, rękawiczki.

USPRAWIEDLIWIENIA I ZWOLNIENIA

TYLKO PISEMNE na formularzach!

Telefoniczne nie będą respektowane ze względu na brak możliwości weryfikacji dzwoniącego.

Usprawiedliwienie nieobecności - powinno zostać dokonane w pierwszych dniach po okresie nieobecności. Zgodnie ze statutem - ostatecznym terminem jest 10 dni roboczych od daty powrotu ucznia do szkoły. Po tym terminie - nieobecność będzie nieusprawiedliwiona!

Formularz usprawiedliwienia

Zwolnienia z zajęć - prosimy podać datę, godziny lekcyjne zwolnienia oraz powód + czytelny podpis rodzica.

Formularz zwolnienia

Postępowanie przy zwolnieniach z lekcji - uczniowie przedstawiają rano zwolnienie wychowawcy, który wyraża lub nie zgodę (podpis wychowawcy). (Wyjątkowo, gdy danego dnia wychowawca jest nieobecny, zwolnienia podpisuje dyrektor).

Z podpisanym przez wychowawcę zwolnieniem, uczeń udaje się do sekretariatu, celem zarejestrowania wyjścia w zeszycie wyjść.

ZAPISY do klasy pierwszej

Wypełnioną Karta zgloszenia dziecka do klasy pierwszej prosimy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły.

Inne informacje:

prosimy, aby uczniów zaopatrzyć w tanie obuwie zastępcze, koniecznie podpisane w widocznym miejscu (najlepiej tzw. „halówki”  z białą podeszwą),

zalecamy, aby uczniowie zabierali obuwie zastępcze do domu, jeżeli postanowią je pozostawiać w szkole na noc (na własną odpowiedzialność), powinni przechowywać je w podpisanych workach (niestety szkoła nie dysponuje zamykanymi szafkami w szatni),

uczniów obowiązuje  zakaz korzystania z telefonów komórkowych - ze względu na liczne kłopoty - dezorganizacja lekcji, potencjalne kradzieże itp.. Niezbędne kontakty telefoniczne uczniów z rodzicami mogą odbywać się poprzez telefon w sekretariacie,

uczniowie nie powinni przynosić do szkoły „dużych” ilości pieniędzy oraz cennych rzeczy. Prosimy o uświadomienie podopiecznym, aby pieniądze i cenne przedmioty nosili przy sobie i nie zostawiali w szatni lub plecaku (zwłaszcza w dniach, w których jest wychowanie fizyczne),

rodzice uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej proszeni są o dostarczenie ich potwierdzonej kopii do naszego pedagoga (mgr Barbara Jaśkowiec pomieszczenie G14 piętro w budynku G),

prosimy również o informację, jeżeli dziecko wymaga szczególnego traktowania ze względu na stan zdrowia.

Formularz zgłoszenia dziecka na świetlicę

W ramach świetlicy prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w celu uzupełnienia braków w nauce oraz ćwiczenia  ortograficzne dla uczniów z problemami dyslektycznymi (obecność wyznaczonych uczniów - obowiązkowa).

Świetlica, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie, zapewnia:

· opiekę nad uczniami dojeżdżającymi,

· warunki do odrabiania prac domowych,

· pomoc uczniom mającym trudności w nauce lub z zaległościami z powodu nieobecności w szkole: pomoc koleżeńska, praca indywidualna z uczniem, pomoc uczniom z problemami dyslektycznymi, ćw. ortograficzne itp.,

Uczniowie mają możliwość korzystania z komputera i Internetu. Mogą rozwijać swoje zainteresowania m. in. ekologiczne w Szkolnym Kole Ekologicznym i kole szachowym. Korzystać z gier i sprzętu świetlicy.

NABÓR DO SZKÓŁ średnich - 2022

Wyboru szkół i klas dokonasz poprzez Internet pod adresem: malopolska.edu.com.pl

Jak to zrobić? Czytaj informacje na w/w stronie i poniżej!

Terminy: (nie wolno ich przegapić)

Wasze dane osobowe zostaną przesłane do systemu przez szkołę (prosimy nie zakładać kont indywidualnie!).

Loginy i hasła do serwisu można odebrać u dyrektora lub w sekretariacie po 9 maja.

Po zalogowaniu do serwisu - obowiązkowo sprawdź swoje dane osobowe! Każdą niezgodność (nawet niewielką) natychmiast zgłoś lub popraw!

od 16 maja do 20 czerwca (do 30 maja dla szkół, które mają sprawdziany kierunkowe) do godz. 1500 - w tym terminie musisz dokonać wyboru szkół i klas, wydrukować wniosek (podanie + podpis rodzica) i dostarczyć je do szkoły pierwszego wyboru do weryfikacji. Po wydrukowaniu wniosku nie wolno nic zmieniać w systemie, bo zostanie odrzucony.

do 22 czerwca nastąpi weryfikacja złożonych wniosków kandydata - musicie wcześniej sprawdzić czy wnioski zostały zaakceptowane.

od 24 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00  macie możliwość  zmiany preferencji. (Musicie w tym czasie anulować akceptację w szkole pierwszego wyboru i przejść procedurę ponownie).

do 14 lipca nastąpi nowa weryfikacja wniosków w szkole pierwszego wyboru.

od 13 czerwca do 8 lipca - zostaną wprowadzone Wasze osiągnięcia i oceny oraz wyniki egzaminów. Obowiązkowo sprawdź poprawność! Każda niezgodność może spowodować odrzucenie przy weryfikacji!

do 12 lipca do godz. 1500 - dostarczacie  kopię świadectwa, wyniki egzaminów oraz szczególne osiągnięcia do szkoły pierwszego wyboru.

do 14 lipca - weryfikacja osiągnięć uczniów - koniecznie sprawdzacie poprawność danych i czy zostały zaakceptowane.

19 lipca do 12:00 - publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. (papierowe listy wywieszone na szkołach, www naboru)

od 16 maja do 21 lipca zostaną wystawione skierowania na badania lekarski przez szkoły tego wymagające.

od 20 lipca do 25 lipca do 1500 - OBOWIĄZKOWO!!! Potwierdzacie wolę podjęcia nauki w szkołach, do których się dostaliście (czyli  dostarczacie do szkoły przyjęcia oryginalne dokumenty).

26 lipca do 14:00 - PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH.

· informacja w postaci listy przyjętych na drzwiach szkoły,

· powyższy serwis internetowy,

· SMS dla chętnych.

Po zakończeniu powyższych procedur nastąpi tzw. nabór uzupełniający, który jest poza systemem elektronicznym (osobiste kontakty ze szkołami).

Po zakończeniu powyższych procedur istnieje możliwość odwoływania się od decyzji komisji rekrutacyjnych.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
    Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
    32-425 Trzemeśnia 250

Galeria zdjęć